Umawianie wizyt

Regulamin umawiania wizyt pacjentów

Pracownik recepcji po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, umawia wizytę do lekarza, który zajmuje się wymaganym rodzajem leczenia.

Czas wizyt konsultacyjnych to 30-45 minut, wizyta kontroli stomatologicznej to 30-45 minut. Leczenie endodontyczne (leczenie kanałowe) to czas od 60 do 120 minut. Wizyta na zabiegi ekstrakcji to od 45 do 90 minut. Długości trwania kolejnych wizyt są określane przez lekarza w zależności od zaplanowanego rodzaju leczenia.

Wizyty są umawiane z wyprzedzeniem poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy. Lekarze naszego gabinetu nie udzielają konsultacji w formie telefonicznej bądź wiadomości e-mail.

Potwierdzanie zaplanowanych wizyt

W dniu poprzedzającym wizytę (w godzinach 10:00-17:00) pracownik recepcji kontaktuje się telefonicznie z pacjentami w celu potwierdzenia umówionej wizyty. Jeśli nie możliwości potwierdzenia wizyty ze względu na brak kontaktu telefonicznego z pacjentem wysyłana jest wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty do godziny 18:00 – brak potwierdzenia do tej godziny spowoduje, że będziemy zobligowani odwołać wizytę. Informacja o odwołanej wizycie zostanie przekazana pacjentowi za pomocą SMS.

Wizyty z zakresu periodontologii, endodoncji, chirurgii oraz zabiegi implantologiczne trwające 60 minut i dłużej są potwierdzane z dwudniowym wyprzedzeniem. Brak potwierdzenia tej wizyty do godziny 18:00 spowoduje, że będziemy zobligowani odwołać wizytę i pobrać opłatę rezerwacyjną. O odwołanej wizycie pacjent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS.

Pobieranie zadatków na planowane wizyty

W przypadku wizyt trwających 60 minut i dłużej pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 100-500 PLN (w zależności od złożoności planowanego zabiegu) za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę. Wpłata zadatku to warunek konieczny do umówienia wizyty. Zadatek może zostać wpłacony osobiście w placówce lub za pomocą przelewu bankowego w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji. W przypadku nie pojawienia się pacjenta na potwierdzonej wizycie, z wpłaconego zadatku zostanie pobrana opłata rezerwacyjna w wysokości 100-500 PLN za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę. Opłata rezerwacyjna będzie pobrana również gdy tego typu wizyta zostanie odwołana w dniu, w którym miała się odbyć lub w dniu ją poprzedzającym gdy odwołanie nastąpiło po godz. 15:00. W przypadku wizyt z zakresu zabiegów implantologicznych i periodontologicznych pobierana jest stała opłata rezerwacyjna w wysokości 500 PLN. Opłata rezerwacyjna zostanie pobrana w sytuacji, gdy odwołanie nastąpiło na 2 dni przed planowanym terminem zabiegu. W przypadku chęci odwołania wizyty prosimy o możliwie najszybszy kontakt z recepcją naszego gabinetu (tel. 32 296 93 34).

Trzykrotne nie pojawienie się na umówionej wizycie, odwołanie wizyty w dniu, w którym miała się odbyć bądź jej odwołanie w dniu poprzedzającym po godzinie 15:00 skutkuje zablokowaniem możliwości ponownego umówienia się. Odblokowanie następuje poprzez wpłacenie kwoty 200 PLN, która stanowi zadatek na poczet kolejnej wizyty. W przypadku nie pojawienia się na tak umówionej wizycie (bądź odwołania w dniu wizyty lub po godz. 15:00 dnia poprzedzającego wizytę) zadatek wykorzystany jest w celu uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 PLN.

Zadatki na wykonanie prac protetycznych

W przypadku leczenia protetycznego, przed jego rozpoczęciem pobierany jest zadatek w wysokości minimum 30% wartości całej pracy protetycznej. Kolejne zadatki pobierane są w trakcie kolejnych wizyt pośrednich w toku wykonywania prac protetycznych w takich wysokościach aby przed ostatecznym oddaniem pracy, suma wpłaconych zadatków była nie mniejsza niż 60% wartości całej pracy.

Płatności

Podstawą pobierania płatności jest Cennik dostępny na stronie internetowej https://dentima.sosnowiec.pl/ oraz w poczekalni NZOZ DENTIMA jak również indywidualna wycena sporządzona przez lekarza i zatwierdzona przez pacjenta podczas planowania leczenia.